Het LETSysteem Ontwerp Handboek

1.3 Fundamenten van het LETSysteem

Samenvatting

Het LETSysteem is ontworpen om antwoord te bieden op de problemen die geassocieerd worden met conventioneel geld. Het systeem wordt gedefinieerd door drie onderliggende overwegingen: gemeenschappelijk, persoonlijk en praktisch.

Het principe van gemeenschap verwijst naar een beperkte groep mensen die besluiten aan het systeem deel te nemen. Het vereist ook dat niemand eigenaar is of eigendom kan claimen.

Het geld gecreëerd binnen een LETSysteem is persoonlijk in die zin dat het gemaakt wordt door de beloften van de deelnemers. De instemming van het individu is te allen tijde vereist. Geen derde partij kan controle hebben over het geld en het geld kan het systeem niet te verlaten.

Het LETSysteem onderscheidt zich van andere persoonlijk geld netwerken door het aannemen van een praktische houding. De maateenheid heeft dezelfde waarde als de nationale munt, wat toelaat het lokale geld te integreren in de reguliere economie waar zij gunstige cycli binnen de gemeenschap veroorzaakt.

Deze drie overwegingen leiden tot de vijf essentiële kenmerken van het LETSysteem zoals oorspronkelijk gedefinieerd. Deze worden uitgevoerd door middel van de standaard Rekeninghouders Overeenkomst (Sectie 1.4).

De functie van het LETSysteem

Het LETSysteem is een economisch systeem met opzet ontworpen om antwoord te bieden op de problemen en beperkingen van conventioneel geld. Het LETSysteem biedt slechts één van de kaders die het gebruik van persoonlijk of de gemeenschapsgeld mogelijk maken. Het LETSysteem verschilt echter in meerdere opzichten van de meeste voorstellen.

Deze specifieke kenmerken zorgen ervoor dat het LETSysteem samenwerkt met het huidige geldsysteem. In plaats van een voorstel om het conventionele geld te vervangen, is het LETSysteem ontworpen om te kunnen integreren met alle aspecten van het economische en financiële leven. Het is een aanvullend systeem in plaats van een alternatief.

Het fundament van het LETSysteem

Het LETSysteem wordt onderbouwd door drie beschouwingen. Deze drie beschouwingen zijn

 • gemeenschappelijk
 • persoonlijk
 • praktisch

Het LETSysteem wordt gedefinieerd door vijf fundamentele criteria:

 • Werkingskosten - van de gemeenschap voor de gemeenschap
 • Instemming - dit resulteert in de "vlakke start" van alle rekeningen
 • Openbaarheid - om weloverwogen actie van de gebruikers te waarborgen
 • Gelijkwaardigheid aan de nationale munt
 • Geen rente - geen provisie

Werkingskosten

Het LETSysteem is ontworpen om goedkoop en duurzaam te werken. Personen die rekeningen op het systeem hebben zullen op zoek zijn naar een efficiënte, probleemloze service. Als een LETSysteem niet beheerd wordt op professionele wijze, stelt het zich bloot aan concurrentie van systemen die beter beheerd worden. Sommige van die systemen delen mogelijk niet dezelfde ethische basis.

Vrijwillige inzet moedigt geen professionele aanpak aan en is zelden duurzaam. Het is daarom verstandig om het systeembeheer te belonen op de juiste manier door middel van gemakkelijk verkrijgbaar lokaal geld.

Het principe van de werkingskosten sluit elk idee uit van provisie of winstname in het systeembeheer. Tegelijkertijd kunnen we dienstverlening aanbieden die de vergelijking kan doorstaan met die van bedrijven met winstoogmerk. Door feedback van rekeninghouders op het systeem, kunnen we ervoor zorgen dat de verleende dienst aansluit op de behoeften.

Instemming

Alle activiteiten binnen het LETSysteem gebeuren met instemming. Instemming wordt vrijelijk door alle deelnemers aan elkaar verleend. Dit is een voorwaarde tot het houden van een rekening. Meest fundamenteel is dat een individu toegelaten wordt om beloften te maken aan de gemeenschap. Maar er zijn vele andere toelatingen, inclusief de toelating aan elk individu om zelf een systeem te starten en te beheren.

Instemming impliceert ook de aanvaarding dat een individu ervoor kan kiezen iets niet te doen. Bijvoorbeeld, er is nooit verplichting tot handel. Ook is er geen verplichting voor iemand om toe te treden tot een LETSysteem.

Instemming leidt onvermijdelijk tot een "vlakke start", waarbij alle rekeningen beginnen bij nul. Geld wordt niet van een rekening genomen zonder de instemming van de rekeninghouder. Evenmin kan geld gecreëerd worden vanuit een administratieve rekening om een nieuwe rekening in credit (met een positief saldo) te laten beginnen. Het is niet toegestaan dat de administratieve rekening negatief wordt (maar waarschijnlijk zullen deelnemers wel instemming verlenen voor dagelijkse fluctuaties).

Openbaarheid

Openbaarheid van belangrijke informatie is nodig voor de gebruikers om controle over hun systeem te hebben. Eerst en vooral moeten gebruikers het systeem kunnen vertrouwen. Dit neemt de druk van hen weg wanneer het erom gaat elkaar te vertrouwen. De mogelijkheid om de stand en de totale handel van een andere rekening te weten is zowel nodig als voldoende voor gebruikers om het systeem collectief te kunnen regelen. De rekeningstand toont de inzet van een rekeninghouder en het totale handelsvolume de participatie.

Gelijkwaardigheid aan de nationale Munt

In een LETSysteem is de maateenheid dezelfde als deze van de nationale munt. Een korte blik op de aard van LETSysteem-munt laat zien dat het om een totaal ander soort geld dan de nationale munt gaat. Gelijkwaardigheid betekent alleen dat de waarde of maat van de twee eenheden hetzelfde is.

De waarde van geld en de waarde van mensen zijn twee totaal verschillende dingen. Geld wordt als maat gebruikt, zoals een liniaal wordt gebruikt voor het meten van meters en centimeters. Als we overeenkomen wat de maatstaf is, kunnen we de inspanningen van mensen in die termen waarderen. Conventioneel geld vervormt waarderingen wegens haar schaarste. In een LETSysteem zullen we anderen eerder waarderen op hun werkelijke waarde.

Gelijkwaardigheid aan de nationale munt maakt het mogelijk dat een groot aantal individuen en organisaties het LETSysteem kunnen gebruiken. Kwesties als toegankelijkheid, belastingen en boekhouding worden rechtdoorzee. Als gelijkwaardigheid aan de nationale munt niet wordt toegepast worden veel delen van de gemeenschap effectief verhinderd het systeem te gebruiken.

Geen Rente

Geld in een LETSysteem bestaat uitsluitend om de uitwisseling mogelijk te maken. Het ontstaat door beloftes van mensen aan elkaar. Er kan geen winst zijn door het op te potten of het te behandelen als koopwaar. Rente is een idee dat vreemd is aan de manier waarop het systeem werkt.

Het principe van geen rente heeft betrekking op zowel de positieve als de negatieve saldi. Geen rente betekent ook dat de zogenaamde negatieve rente, waarbij de kosten op de positieve saldi worden geheven, geen plaats heeft in het LETSysteem. De afspraken garanderen dat systeembeheerders geen toelating hebben om rente te heffen.

Bovenstaande punten liggen ten grondslag aan de definitie van een LETSysteem en de alom belangrijke Rekeninghouders Overeenkomst. De beginselen moeten niet alleen gelden voor het LETSysteem zelf, maar ook voor al onze inspanningen voor het starten en ontwikkelen van systemen.

Als een geldsysteem niet voldoet aan deze vijf principes dan kan het nog steeds werken. Maar het is geen LETSysteem.

Bemerkingen op de fundamenten van het LETSysteem, de definitie, en de Rekeninghouders Overeenkomst

Bekijken we de vijf fundamenten:

 • De werkings- of gemeenschapskost (geen eigendom)
 • Instemming/"vlakke start" (geen verplichting)
 • Openbaarheid (geen bedrog)
 • Gelijkwaardigheid aan de nationale munt (geen verwarring)
 • Geen rente (geen punt)

Deze leiden recht naar de definitie van het systeem en de Rekeninghouders Overeenkomsten. Ze kunnen ook gegroepeerd worden onder de drie onderliggende overwegingen: gemeenschap, persoonlijk, praktisch.

Gemeenschap

Een gemeenschap is een groep die verbonden is. In elke echte gemeenschap hebben we het gevoel van er voor elkaar te zijn en te handelen in een wederzijds ondersteunende manier.

Het LETSysteem is een eindig netwerk van deelnemers dat hen kans biedt tot samenwerking. De handel in het LETSysteem levert voordelen op voor al diegenen die deelnemen als aanvulling op elk individueel gewin. Elk zichzelf beschouwende gemeenschap kan dan ook worden ondersteund door een LETSysteem. Verder moedigt het systeem zelf een gevoel van gemeenschap aan.

Gemeenschappen kunnen zowel plaatselijk als globaal zijn. Dus LETSystemen kunnen ook zowel plaatselijk als globaal zijn. In de context van LETS, "Local" betekent beperkt tot het netwerk van deelnemers. In alle gevallen wordt "Local" gedefinieerd door de gemeenschap zelf. Het kan een geografisch gebied zijn, maar evengoed niet. 1

Het "werkingskosten" principe is verbonden met het idee van gemeenschap en "geen eigendom". Dit principe is verzekerd door punt 8 in de Rekeninghouders Overeenkomst.

Persoonlijk

"Instemming" erkent de vrijheid van het individu. De instemming wordt verzekerd door het alleenrecht om geld over te kunnen maken (punt 3), wat automatisch leidt tot:

 • Geen rente
 • Een vlakke start

Het vlakke start criterium is belangrijk, omdat het benadrukt wiens geld het is en het ontmoedigt beheerders tot "budget creatie".

Instemming wordt expliciet gemaakt in punt 2: "geen dwang tot handel". Instemming wordt ook verzekerd door openbaarheid van rekeningstanden en handelscijfers (punt 6).

Het Register heeft geen toelating geld te creëren (door middel van een beheerdersrekening) of om kosten te heffen die de werkingskosten overstijgen.

Praktisch

De waarde van de eenheid is gelijk aan de waarde van het wettig betaalmiddel (vermeld in "essentiële kenmerken"). "Geen rente" is ook een praktische overweging.


Vertaling

 1. "lokaal" in het Nederlands betekent enkel plaatselijk, dit is gelijk aan de overheersende betekenis van het Engelse "local". Doch "local" betekent ook "beperkt". We noemen het een Local Exchange Trading System omdat het zich beperkt tot een gemeenschap mensen, niet perse omdat het gebonden is aan een geografische plaats.

Landsman Community Services Ltd Paper No.1.3 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""