Het LETSysteem Ontwerp Handboek

1.4 Definitie van een LETSysteem en Rekeninghouders Overeenkomst

Een LETSysteem, Local Exchange Trading System, is een zelfregulerend netwerk dat haar gebruikers toelaat hun eigen geld te creëren en te beheren binnen de grenzen van dat netwerk.

De LETSysteem boekhouding onderhoudt een systeem van rekeningen voor haar gebruikers.

Essentiële Kenmerken

Een LETSysteem heeft de volgende essentiële kenmerken:

1. Een dienst in de gemeenschap

De werkingskosten worden gedekt door de interne munt, vanuit elke rekening. Het systeem werkt op basis zonder winstbejag.

2. Instemming is altijd vereist

Er is nooit enige verplichting tot handel.

Alleen de rekeninghouders hebben controle over de beweging van geld vanuit hun rekening. De administratie kan enkel handelen op instructie van de rekeninghouder die een betaling doet.

Alle rekeningen beginnen bij nul, er is geen geld gestort of uitgegeven.

3. Essentiële informatie is beschikbaar voor alle rekeninghouders

Elke rekeninghouder kan de balans (de mate van betrokkenheid) en de handel in volume (de graad van deelname) van elke andere rekening in het systeem kennen.

4. Een voor de hand liggende maateenheid

De maateenheid van de boekhouding is gelijk aan die van het pond sterling.

5. Je geld behoort jezelf toe

Jouw geld is persoonlijk. Op elke manier behoort het jezelf toe. Geen rente wordt geheven of verstrekt op het saldo.

Een netwerk van persoonlijk geld dat alle bovenstaande kenmerken en overeenkomsten bevat, is een LETSysteem.

Rekeninghouders Overeenkomst

1) Een LETSysteem is gebaseerd op een vrije vereniging van individuen (de gebruikers) die rekeningen aanmaken op het systeem. Zij registreert met deze rekeningen de handel op vraag van haar gebruikers. Het LETSysteem Register voorziet de dienst die het mogelijk maakt dat rekeninghouders informatie kunnen uitwisselen ter ondersteuning van de handel.

De rekeninghouders delegeren het onderhoud van deze rekeningen aan de Registratie Coördinatoren, alsook delegeren zij verantwoordelijkheden aan de Beheerders zoals vermeld in deze overeenkomst.

2) Rekeninghouders overwegen handel te drijven met elkaar met behulp van hun rekeningen in ............... (Naam van het LETSysteem).

3) De Registratie Coördinatoren zullen geld overmaken van de ene gebruikersrekening naar de andere enkel op vraag van de rekeninghouder die de betaling doet.

4) LETSysteem Beheerders kunnen Registratie Coördinatoren instrueren de registratie van een transactie tegen te houden wanneer deze als ongepast wordt beschouwd.

5) De maatstaf van uitwisseling is gelijkwaardig aan het pond sterling.

6) Een rekeninghouder mag het saldo en handelsvolume kennen van elke andere rekeninghouder.

7)a) Aangifte van belastingen is de verantwoordelijkheid van gebruikers die bij een transactie betrokken zijn. Het LETSysteem Register en haar agenten, met inbegrip van de Registratie Coördinatoren en Beheerders, hebben geen bevoegdheid, noch aansprakelijkheid, noch verplichting om verslag uit te brengen bij de belastingsautoriteiten of om namens hen belastingen te innen.

b) Het in contact brengen van gebruikers met elkaar houdt geen waarborg of verbintenis is ten aan zien van de waarde, staat of kwaliteit van de uitgewisselde zaken.

c) De rekeninghouders gaan akkoord dat alle informatie die zij verstrekken wordt opgenomen in een computersysteem. Hoewel alle informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd, met uitzondering van het saldo en de omzet van de rekeningen, kan noch het LETSysteem, noch haar agenten garanderen dat de vertrouwelijkheid geschonden wordt, of dat zij hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

8) Registratie Coördinatoren zijn gemachtigd om werkingskosten te heffen op de gebruikersrekeningen in ............(naam van de interne munt) waarbij het bedrag vastgesteld wordt door de Beheerder(s) in samenspraak met de Registratie Coördinatoren.

Getekend: ......................................

Datum: .......................


Landsman Community Services Ltd Paper No.1.4 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

    No results matching ""