Het LETSysteem Ontwerp Handboek

2.2 MultiLETS / Multi Systemen

Systemen in en voorbij het Register

Elk Register voorziet een LETSysteem voor degenen die in de lijst van het Register staan. Alle boekhoudings- en werkingskosten worden geïnd door middel van dit primaire systeem.

Maar groepen van individuen kunnen profiteren van gespecialiseerde systemen die voldoen aan specifieke behoeften. Iedereen in de Register-lijst kan een nieuw systeem creëren dat vervolgens ondersteund kan worden door de boekhoudkundige diensten van het Register. Op deze manier kan een groep van mensen gemakkelijk extra systemen aanmaken. De leden van deze groep bepalen zelf de eenheid van uitwisseling, organisatie, ruilvoet, toegangsvoorwaarden en ga zo maar door.

Zo kunnen systemen worden opgericht voor kinderopvang, voor de leden van een samenhuizingsproject of een plaatselijke milieugroep. Terwijl het kinderopvangsysteem uitwisselingen doet in uren en het samenhuizingsproject kredietlimieten kan hebben, kan de milieugroep 10% heffing doorvoeren ter ondersteuning van een verbouwingsproject.

Zulke voorwaarden zijn waarschijnlijk niet aanvaardbaar voor alle deelnemers aan het Register, dat dus neutraal moet blijven en werken als een niet-partijgebonden dienst aan de gemeenschap.

Individuen beslissen of ze willen deel uitmaken van de speciale systemen of niet. De volgende tabel geeft een voorbeeld van de keuzes die individuen kunnen maken.

Individuele keuzes binnen multiLETS

Name     ID Register Kinderopvang Samenhuizen Milieu
Jill Brown  jb   +            +
Pete Wood   pw   +     +
Kim McLeod  km   +            +
Mary Dalton  md   +     +             +
Betty Benn  bb   +                  +
Phil Kingham pk   +

Merk op dat iedereen deelneemt aan het Register, al was het maar om de werkingskosten te betalen.

In dit voorbeeld participeert niemand in alle systemen. Phil Kingham gebruikt alleen het algemene Register. De anderen nemen ook deel aan één of twee andere systemen. Maria kan met Betty handel drijven in het Milieusysteem, en met Pete in het Kinderopvangsysteem. Maar als ze handel wil drijven met Kim, kan ze alleen gebruik maken van het Registersysteem.

Vanuit natuurlijke neiging handelen mensen liever in de kleinere groepen, omdat zij dan meer directe terugkoppeling krijgen. Anderzijds, de grotere systemen geven toegang tot meer goederen en diensten. Binnen een multiLETS kader, heeft het individu meer keuze.

Maandelijkse overzichten verstrekt door de boekhoudkundige diensten van het Register geven aparte details van de handel voor alle systemen waar het individu aan deelneemt. Regelmatige overzichten bevorderen de continuïteit en gevoel van veiligheid en controle tussen de rekeninghouders.

Elk systeem heeft zijn eigen munteenheid die onafhankelijk is van elke andere. Deelnemers aan een bepaald systeem bepalen hun eigen eenheden. Terwijl sommige transacties een maateenheid in ponden gebruiken, zullen anderen uren toepassen en andere weer iets heel verschillend. De eenheden van het ene systeem kunnen niet gebruikt worden in het andere.

Persoonlijk geld vertegenwoordigt de persoonlijke beloften in een bepaalde groep mensen. Als eenheden inwisselbaar zouden zijn, zou dit een zekere geldmarkt, de handel in de beloften van anderen, bestraffen. (Dit is in strijd met het fundamentele LETSysteem principe van instemming.) In de praktijk kan inwisselbaarheid leiden tot de verrijking van personen in één systeem en de verarming in het andere systeem. Het idee van lokaal geld is om zo'n neerwaartse spiraal van gemeenschappen te voorkomen en niet om dit aan te moedigen.

Als ter zijner tijd ideeën van persoonlijk geld meer en meer geaccepteerd worden, zullen andere systemen zoals LETShare, capitaLETS, neighbourLETS (zie Sectie 2.3), ook beschikbaar zijn in het Register. Deze systemen zijn gerelateerd, maar duidelijk verschillend.

Rekeningkosten

 • Een registratiekost wordt in rekening gebracht. Dit is éénmalig laat ons zeggen £10. Dit bedrag moet gekozen worden om in de opstart- en onderhoudskosten te voorzien. Het moet verzekeren dat rekeningoverzichten gedurende 2 jaar naar deelnemers verzonden kunnen worden. De registratiekost is bovenal een veiligheidsvoorziening. Het kan voorzien in de kosten van betaalkaarten, ringmappen enz. Aldus kan een algehele stijl bewerkstelligd worden doorheen een Register. Deze stijl kan zelfs behouden worden als mensen rekeningen openen bij verscheidene onafhankelijke registratiekantoren, zoals lokale boekhouders, de coöperatie enz.

Wanneer £10 een belemmering vormt voor degenen die het financieel moeilijk hebben, moet het Register werken op een wijze die niemand verhinderd deel te nemen. Echter, de contanten moeten de kosten dekken, zodat een betrouwbare dienst gewaarborgd wordt. Een oplossing is lokaal geld aan te rekenen en dit om te wisselen in ponden bij een rekeninghouder die graag lokaal geld wil verwerven.

 • Rekeningskosten worden in lokaal geld geïnd door het LETSysteem Register. Volgens het principe van "werkingskosten" moeten de actuele kosten van het beheer zoals telefoonrekeningen, postzegels, enz. teruggevorderd worden. Een "lokaal voor baar geld"-dienst kan gebruikt worden om het lokale geld vanuit de heffingen om te zetten in de noodzakelijke contanten. Vanuit praktisch oogpunt moet de inning van rekeningskosten steeds 100% in lokaal geld zijn.

 • Jaarlijkse vergoedingen in contanten zijn zeker niet aanbevolen. Ze zijn omslachtig en duur om te innen. Mensen worden erdoor aangemoedigd om uit te stappen. In elk geval mogen zij niet de werkingskosten representeren. Het is veel beter om lokaal geld direct van de rekeningen te innen volgens het aantal transacties dat doorheen de rekening is gegaan. De algemene kosten omvatten de kosten om afschriften te versturen, de telefoon, enz.

Dienstverlening

De bovenstaande aanbevelingen stellen het individu voorop. De organisatie dient om de faciliteiten te voorzien aan degenen die er gebruik van willen maken. Degene die zich registreert, verklaart zijn of haar recht om persoonlijk geld creëren (zie Sectie 1.3). Het id waarmee hij of zij zich mee registreert is een verdere bevestiging van dit basisrecht en een verklaring van bereidheid om lokaal geld te gebruiken.


Landsman Community Services Ltd Paper No.2.2 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""