Het LETSysteem Ontwerp Handboek

5.3 Organisatie van LETSysteem Ontwikkeling

Voor de samenhang zou onze organisatorische basis de fundamenten van het LETSysteem zelf moeten weerspiegelen (zie Sectie 1.3). Met deze fundamenten wordt rekening gehouden bij het schetsen van het ontwikkelingsproces in groep (Zie hieronder).

Hoofdpunten voor Organisatie

We hebben de hoofdpunten geïdentificeerd welke bepalend zijn voor een doeltreffende organisatie van de taak die we onszelf opgelegd hebben. Deze zijn:

 • heldere doelen
 • vrije deelname
 • beloning volgens resultaten
 • flexibiliteit
 • gemakkelijk kopieerbaar

Heldere Doelen

Als je niet weet waar je heen gaat, zal elke weg je erheen leiden. Overeenkomst van doelen geeft ons het gevoel van gedeeld werk wat ons samenhoudt zelfs wanneer de gebeurtenissen elkaar snel opvolgen en er weinig communicatie is.

Vrije Deelname

We hebben onszelf een grote taak opgelegd die gemakkelijker bereikt zal worden als we een groot aantal bekwame mensen betrekken.

Enthousiasme en talent zijn algemeen beschikbaar. Het is veel gemakkelijker om deze te werven in een omgeving die deelname en beloning benadrukt.

Vrije deelname wordt bereikt door een groep die functioneert als een collectief van onafhankelijke individuen, die elk handelen zoals zij verkiezen. Werk dat verricht wordt in naam van de hele groep moet aanvaardbaar zijn voor de groep als geheel.

Beloning volgens Resultaten

Om voortdurende toewijding van bekwame medewerkers te verzekeren, moeten beloningen beschikbaar zijn en eerlijk verdeeld. Het risico van onvoldoende beloningen wordt gedragen door alle deelnemers en de uiteindelijke verdeling zal de kwaliteit en kwantiteit van elke persoonlijke bijdrage weerspiegelen. Dit legt nadruk op resultaten.

Dit laat een groep toe om te beginnen met een kleine hoeveelheid geld en kleine bedragen uit te keren aan de medewerkers. Echter, de overeengekomen waarde van de individuele bijdragen is gedetailleerd geregistreerd. De tekorten ten bedrage van het verschil tussen de overeengekomen en uitbetaalde bedragen worden uitbetaald wanneer het geld beschikbaar is.

Dit is een vorm van "werkaandeel" dat geregistreerd kan worden als een LETShare en is consistent met de fundamentele LETSysteem filosofie.

Flexibiliteit

Onze taak is een project: het heeft een begin en een einde. Zowel reactie als tijdspanne zijn erg onvoorspelbaar. Zelfs voorspelbare projecten zijn dynamisch en vereisen een flexibele, op groepswerk gebaseerde organisatie. En verschillende fasen van een project vereisen verschillende vaardigheden en oplossingen.

Reactie op de LETSysteem ontwikkeling zal niet lineair verlopen. Vandaar de noodzaak van een organisatie die snel kan groeien. Hier worden de kwesties van doelen, deelname en beloningen cruciaal.

Kopiëren

Veel problemen die in verband worden gebracht met grote organisaties kunnen vermeden worden door te werken als een federatie van kleine groepen die elk gelijkaardige protocollen aannemen zoals hierboven vermeld. Succes kan succesvolle patronen tot stand brengen, wat gekopieerd en gemakkelijk in de praktijk gebracht kan worden door anderen. Dit maakt snelle groei mogelijk wanneer nodig. En het is zoveel prettiger dan een onbeduidend radertje in het geheel te zijn.

Ontwikkelingsgroepen

Alle LETSysteem operationele werking en beheer moet de LETSysteem werking zelf weerspiegelen of het patroon ervan volgen - de gemeenschap die haar eigen belangen beheert.

Daaruit volgt dat de ontwikkelingsgroep:

 • zo open mogelijk moet zijn,
 • deelname toelaat door zo veel mogelijk mensen die willen en kunnen bijdragen,
 • een eerlijk en effectief beslissingsproces moet hebben.
 • niet het exclusieve terrein mag worden van enig bepaald individu of groep.

Het ontwerp van organisaties voor LETSysteem ontwikkeling zal natuurlijk ook deze richting volgen.

Landsman's aanbevelingen voor ontwikkelingsinspanningen volgen het LETShare model:

 • Iedereen kan bijdragen.
 • Elkeen vertelt wat hij/zij denkt bijgedragen te hebben.
 • De groep accepteert de inzending of formuleert een reactie.
 • Wanneer je handelen niet ondersteund wordt, kan je het misschien veranderen.
 • Niemand heeft de leiding.
 • Beslissingen worden persoonlijk en door de groep genomen.
 • Wanneer je geen steun vind voor je ideeën, dan kan je ze zelf nog altijd uitvoeren en bekijken of de groep van het resultaat houdt.
 • Systemen van stimulering zijn eerder gericht op de groep dan persoonlijk.

Een systeem dat de ethiek en praktijk van goede gemeenschap belichaamd zal niet bloeien als haar ondersteunende organisaties falen deze waarden te weerspiegelen.

Gedetailleerde procedures zullen uiteraard verschillen van plaats tot plaats.

In het algemeen zullen deelnemers verklaringen van hun bijdrage indienen (inzendingen ter beoordeling) op regelmatige basis - misschien wekelijks of maandelijks. Waarbij ze tijd, geld en andere kosten citeren die aan hen kunnen worden toegekend voor het werken aan de LETSysteem ontwikkeling.

Door de voortdurende bespreking van deze inzendingen zullen budgetten toegewezen worden en uiteindelijk de inkomsten verdeeld.

Met betrekking tot verdere niveaus van organisatie zijn dezelfde overwegingen sterk aanbevolen. Aanvankelijk kan centrale financiering nuttig worden toegepast op allerlei manieren. Een dergelijke organisatie kan echter alleen succesvol worden beschouwd als het actie vanuit de basis stimuleert die op haar beurt middelen ontwikkelt vanuit lokale operaties om continue ondersteuning te bieden aan een nationaal of breed regionaal orgaan.

Als bijkomende financiering nodig is, is er iets mis.

De aanbeveling van Landsman voor elke groot-regionale (bvb. nationale) organisatie is dat zij samengesteld is uit middelen en bijdragen van deelnemende lokale regionale ontwikkelingsgroepen in dat gebied.

De inkomsten die gegeneerd worden op het regionale lokale niveau - door de samenwerking van natuurlijke betrekkingen van Registers en activisten - zou voldoende moeten zijn om de lopende kosten van de netwerking onder deze regio's te dekken en mettertijd de terugbetaling van de initiële financiering.

Zodra de dingen goed verlopen, zal minimale financiering nodig zijn om het netwerk doeltreffend in werking te houden, want veel van de werking en coördinatie kan in de vorm plaatsvinden van directe bijdragen door de regionale ontwikkelingsgroepen. Dus, één regio kan een conferentie sponsoren, een andere kan administratief trainingsmateriaal produceren, een andere verkent wettelijke problemen, een andere ontwerpt software, enz. De coördinatie zorgt ervoor dat er goede communicatie is, dat duplicatie van inspanningen niet te veel voorkomt en dat de registratie van bijdragen een maatstaf biedt waarbij voortzetting van ondersteuning wordt onderhandeld.

Regionaal Ontwikkelingsgroep Proces

De groep opereert als een collectief van onafhankelijken, elk vrij te handelen naar keuze, en vereist om hun bijdrage te ratificeren met het geheel.

Het LETShare model is te gebruiken om rekeningen bij te houden en te bepalen hoe inkomsten van het programma verdeeld worden.

Controle van de financiën ligt bij degenen die verantwoordelijk zijn voor geleende fondsen.

Stimulansen worden geïmplementeerd om een zo breed mogelijke verdeling van fondsen aan te moedigen om zoveel mogelijk deelnemers te financieren. Stimulansen moeten conservatief, ethisch en consistent zijn met het algemene programmaontwerp.

De ontwikkelingsgroep gedraagt zich als een kanaal van ontvangst en distributie van de financiën. Er zijn geen activa nodig. Uitrusting, panden, enz. worden gehuurd of geleased, bij voorkeur vanuit een coöperatieve van gemeenschapsuitrusting.

Samenvatting

Secties 5.0 tot 5.3 kunnen als volgt samengevat worden:

 • Uitgangspunten

  • Uiteindelijk universeel
  • Multi-register / multi-systeem / multi-beheer
  • Extractieve methoden zijn op lange termijn onhoudbaar (zelfvernietigend)
  • Het stellen van precedenten
  • Middelen moeten gerelateerd zijn aan de doelstellingen
 • Consequenties

  • Dienstverlening in plaats van extractie
  • Belemmering in plaats van stimulatie van speculatieve belangen
  • Niet-exclusief
  • Groepsinspanningen / groepsbeloningen
  • Geen commissies / geen gebied
 • Afspraken

  • Lokaal geld systemen zijn erkend als persoonlijk geld systemen.
  • Beheerders die goedgekeurd zijn door de Register beheerders ter acceptatie van registraties
  • Verwerkingskosten van £5/10/15 zoals bepaald door het Register en betaald aan het Register, voor het voorzien van rekening service door het algemene LETSysteem van dat Register. Dit is bedoeld om het aandeel in baar geld te voorzien voor de werkingskosten van het LETSysteem voor ongeveer 2 jaar.

Geregistreerde rekeningen voor bedrijven zoals boven worden enkel aangenomen door goedgekeurde besturen wanneer een £50 plus £50 lokaal Bijdrage aan de Gemeenschap - BadG - is gemaakt.

BadB werkt door:

directe toewijzing van £50/£50 lokaal aan een gekozen liefdadigheid / project

of

directe toewijzing van £50 aan een LETSfonds beheerd door het LETSysteem en £50 lokaal aan LETSysteem administratieve commerciële reserve.

Als erkentelijkheid voor de generatie van de fondsenstroom naar de liefdadigheidsinstellingen, projecten en leningfondsen, wordt een vergoeding voor de dienst, tussen minimaal 10% in steden en maximaal 20% in kleine of landelijke gemeenschappen, overgedragen aan de Regionale Ontwikkelings Groep.


Landsman Community Services Ltd Paper No.5.3 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""