Het LETSysteem Ontwerp Handboek

4.3 Het LETSysteem - Kwesties van Sociale Zekerheid in de U.K.

Samenvatting

De belangrijkste probleemgebieden voor steuntrekkers draaien rond de "beschikbaar zijn voor werk" en de "actief werkzoekend" regels.

Inkomstenlimieten zijn een verdere belemmering voor het gebruik van het systeem.

Gehandicapten kunnen zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Dus kunnen zij niet deelnemen (hoewel een "enkel gehandicapten" systeem haalbaar is).

We hebben duidelijke strategieën en ondersteuning nodig voordat we juridische precedenten proberen op te bouwen. Anders zouden individuen onder onnodige druk kunnen komen te staan.

Lokale groepen moeten voorzichtig zijn met "alleen te gaan".

Een schets van standpunten en strategieën wordt in dit artikel beschreven.

Basisadvies

Vele kwesties zijn nog niet opgelost, en dat zullen ze waarschijnlijk niet zijn tot een nationaal gecoördineerde aanpak op nationaal niveau genomen wordt. Aangezien de activiteit nog steeds op een laag niveau plaatsvindt, is de huidige reactie van de Sociale Zekerheid en het Werkloosheidsbureau in de meeste zaken:

 • a) nee zeggen
 • b) ons negeren en elke steuntrekker op individuele basis behandelen.

Vanuit dit perspectief is het beter onze energie te besteden aan het opbouwen van contacten met parlementsleden en lokale politici. Licht hen in over de problemen.

Steuntrekkers zijn in gevaar. Adviseer hen altijd om ZEER VOORZICHTIG te zijn bij gebruik van het systeem. Als beheerders is het niet onze taak om de activiteiten te bewaken van mensen die het systeem gebruiken. Desalniettemin kunnen we heldere informatie verschaffen aan alle betrokkenen.

Als je het lokale kantoor van Sociale Zekerheid of Werkloosheid wil benaderen, dan is het hoffelijk eerst de steuntrekkers die het LETSysteem gebruiken te raadplegen vooraleer je dit doet.

Gehandicapten worden (helaas) geadviseerd weg te blijven op dit moment omdat enige "activiteit" geïnterpreteerd kan worden dat zij weer werkbekwaam zijn. Dit is nog een zaak om over te brengen aan parlementsleden.

Speciale systemen die beperkt zijn tot steuntrekkers of gehandicapten en een eenheid gebruiken die niet equivalent is aan de nationale munteenheid, zoals uren, kunnen mogelijk een stap voorwaarts zijn. Dit zal meer en meer gemakkelijk worden wanneer de multiLETS methoden aangenomen worden.

Schets van Standpunt Verklaring

 • Expliciet of impliciet, door de algemene LETSysteem Rekeninghouders Overeenkomst, is iedereen die het systeem gebruikt en die ook steun trekt, ten allen tijde beschikbaar voor werk. Steuntrekkers zijn in staat om hun uitwisselingen in LETSysteem te onderbreken of uit te stellen indien hen werk aangeboden wordt.

 • Ook al neemt een steuntrekker deel aan uitwisselingen in het LETSysteem, hij of zij wordt niet belemmerd om actief werk te zoeken.

 • Wanneer de equivalente waarde van een LETSysteem-inkomen de som overschrijdt van wat buiten beschouwing kan worden gelaten, kan de uitgekeerde steun verlaagd worden, maar enkel wanneer de steuntrekker de lokale ponden kan gebruiken om, zonder extra kosten, in minimumbehoeften te voorzien zoals die gedekt worden door de steun. Deze minimumbehoeften zijn typisch van de categorieën voedsel, brandstof en onderdak.

Noot: kantoren van de Sociale Zekerheid en Werkloosheidsuitkering zullen dit misschien niet accepteren.

LETSystemen en de Sociale Zekerheid

De zaak van Sociale Zekerheid en werkloosheidsuitkering is, zoals we suggereren, een veel groter probleem dan deze van de belastingen.

Zonder de steun van, zegge, de Lokale Autoriteit, is het niet waarschijnlijk dat we enige vooruitgang zullen boeken bij de lokale kantoren en de suggestie is dat we best toenaderingen zoeken op het regionale niveau.

Daarnaast zouden sommige lokale ambtenaren zich verplicht kunnen voelen om de uitkering van mensen in LETSystemen op te schorten en hun gevallen door te verwijzen naar de plaatselijke rechter ter beoordeling. Dit is een krachtig afschrikmiddel voor steuntrekkers die deel willen nemen.

Het eerste wat de rechter dan zou moeten beoordelen is de vraag of de rekeninghouder zich bezighoudt met vergoed werk.

 • Vergoed werk wordt gedefinieerd als werk waarvoor iemand is aangenomen en dat iemand gemiddeld 16 uur of meer doet met verwachting van betaling.

Degenen die vergoed werk doen komen normaal gezien niet in aanmerking voor werkloosheidsvergoeding. Als de persoon minder dan 16 uur per week besteed aan LETSysteem activiteiten dan zal de rechter moeten beslissen of de lokale ponden tellen als inkomsten. Notionele inkomsten worden van iemands uitkering afgetrokken op dezelfde wijze als gewone inkomsten. (Zie "Theoretische waarden" in Sectie 4.0)

 • De reglementering omtrent inkomsten laat enkel toe een kleine som te verdienen alvorens men uitkering verliest. Deze limiet (de "standaard verwaarloosbaarheid") voor werkloosheidsuitkering is 5 pond en voor speciale groepen is de "hogere verwaarloosbaarheid" 15 pond. 1

De limiet van 16 uur per week voor Inkomensondersteuning zal waarschijnlijk enkel van invloed zijn voor degenen met deeltijds werk. Degenen zonder werk zullen moeilijkheden ondervinden meer dan 16 uur per week te doen op dit moment. In elk geval moeten we het idee van "vergoed werk" verder bekijken.

Alhoewel de maat van de uitwisselingseenheid in een LETSysteem hetzelfde is als het pond sterling, de munt zelf is niet hetzelfde als het pond en heeft mogelijk niet dezelfde koopkracht. Kunnen we lokale ponden gebruiken om voedsel te kopen of om elektriciteitsrekeningen mee te betalen?

De andere gebieden die van toepassing zijn voor steuntrekkers zijn:

 • de "beschikbaarheid voor werk" regel.

 • de "actief werkzoekend" regel.

Aangezien werk in het systeem gedaan kan worden in de avonden en op zondag, kunnen steuntrekkers die geen arbeidsverhouding aangaan, kunnen beargumenteren dat zij voldoen aan deze eisen, zolang zij niet betrokken zijn in veel werk in het systeem.

Als een aanzienlijk aantal uren gewerkt wordt doorheen de week, is de volgende regel in acht te nemen:

 • de "buiten normale uren" regel

Het Standpunt van de Sociale Zekerheid

Het standpunt van de Sociale Zekerheid werd weergegeven in de brief van Alistair Burt (9 dec. 1992) aan parlementslid Judith Chaplin (kopieën zijn beschikbaar op aanvraag). "We moeten zeer voorzichtig overwegen of het gerechtvaardigd is een persoon volledig vanuit overheidsmiddelen uitkering te verschaffen wanneer hij een andere bron van inkomsten ter beschikking heeft bovenop de uitkering." Alsook, "Bij het overwegen of men recht heeft op uitkering, moeten we er ons van verzekeren dat geen groep van mensen een te groot voordeel heeft ten opzichte van andere uitkeringsgerechtigden. Een vorm van betalen negeren enkel omdat het in de vorm is van lokale ponden kan leiden tot een onbillijke regeling daar enkel degenen die in bepaalde steden wonen kunnen deelnemen aan zulk een stelsel en er voordeel mee kunnen halen."

Wat is er gebeurd met het idee van stimulansen?

Maar serieus, met de toenemende eisen die aan het uitkeringssysteem gesteld worden en de overheid die er zich toe verbindt om te besparen, kunnen we enkel een verdere aanscherping van de regels verwachten.

Voorgestelde Onderhandelingsstrategieën

Betreffende de limieten op inkomsten is het argument om de regels niet toe te passen gebaseerd op:

 1. Uitkeringsgerechtigden zouden niet gestraft moeten worden voor het ontvangen van extra ondersteuning vanuit de gemeenschap. Deze situatie ontstaat wanneer uitkeringsgerechtigden over langere periode een negatief saldo hebben. De gemeenschap zegt dan in feite: "We ondersteunen je nu en je kan ons later terugbetalen." Dit punt wordt uitermate duidelijk wanneer uitkeringsgerechtigden een negatief saldo hebben omdat ze lokale ponden omgewisseld hebben voor het aanleren van vaardigheden.

 2. Uitkeringen zijn ontworpen om de basisbehoeften van de steuntrekkers te vervullen: voedsel, brandstof, enz. Momenteel zijn deze normaal gezien niet beschikbaar in LETSystemen. Dus Lokale ponden zijn niet gelijk aan normale inkomsten.

 3. De "beschikbaar voor werk" regel zou niet van toepassing mogen zijn wanneer zij die een dienst vragen aan de uitkeringsgerechtigde er mee instemmen om de uitkeringsgerechtigde te laten gaan wanneer deze betaald werk aangeboden wordt. Als ik een uitkeringsgerechtigde vraag om een dienst voor me te verrichten in een LETSysteem, zal ik dat doen op voorwaarde dat deze elk moment de dienst kan afbreken wanneer formeel werk aangeboden wordt. Op een later tijdstip kan de uitwisseling voortgezet worden. Als alle deelnemers handelen tegen soortgelijke voorwaarden, dan zou het probleem opgelost moeten zijn. Misschien moet dit benadrukt worden door een speciaal akkoord ondertekend door de ontvangende persoon in de uitwisseling.

Met het in vraag stellen van de huidige regels bevinden we ons op moeilijk terrein. De moraal van de zaak is duidelijk, maar de praktijk verzinkt in een moeras van juridische begrippen. Onze benadering is wetgevers speciale stimulansen te vragen (zoals geen verlies van uitkering) voor degenen die LETSystemen gebruiken, in acht nemend dat we zekere waarborgen tegen fraude kunnen verzekeren. We kunnen er allemaal bij winnen; het komt niet van één kant.

Het ziet er naar uit dat we de centrale overheid moeten benaderen, daarbij inbegrepen de Sociale Zekerheid en de Schatkist. Ons pleidooi kan gebaseerd zijn op het feit dat LETSystemen voorzien in:

 • oefening, training in nieuwe vaardigheden

 • een manier voor individuen om hun nieuwe vaardigheden te ontwikkelen tot op het punt dat zij de formele economie kunnen betreden.

 • lokale economische activiteit die niet zou bestaan zonder het systeem.

 • ontwikkeling van gemeenschap, resulterende in een meer gezonde fysieke en sociale omgeving.

Het is misschien best eerst lokale parlementsleden te benaderen. Veronderstel niet dat Conservatieven niet meevoelend zijn. Veel van hen houden van het idee van zelfredzaamheid en alsook onze doelstellingen om het inkomstenpotentiaal van mensen te verhogen tot op het punt dat zijn niet meer afhankelijk hoeven te zijn van uitkeringen. En training is het grote modewoord op dit moment.

Bondgenoten kunnen misschien ook gevonden worden in andere overheidsinstellingen. Vooral deze die te maken hebben met werkgelegenheid lijken voor de hand te liggen.

Voetnoot: het "Busines Start-up Scheme"2 had een 4 maanden "bedrijfsplanningsfase". Zouden steuntrekkenden kunnen deelnemen? Zouden steuntrekkenden LETSystemen kunnen gebruiken om marktonderzoek te doen en de markt te testen? (Een lening of schenking van meer dan £3000 wordt echter beschouwd als "inkomen".)

Voorgestelde Strategieën voor de Gemeenschap

In dit gebied dat gewoonlijk berust op juridische precedenten, hebben we geen echte rechtszaken om naar te verwijzen. En dat is hoe het zijn moet, omdat rechtszaken kwetsbare individuen betrekken in een beoordelingsproces. We zullen de gerechtelijke route niet bewandelen totdat de gemeenschap individuen kan ondersteunen in gerechtelijke beoordelingen.

Ondersteuning van de gemeenschap geeft ons de gelegenheid om meer gegoede secties van de gemeenschap te verbinden met de kansarmen, wat veel krachtiger is dan de zaken over te laten aan externe agentschappen.

 1. Gegoede mensen in de gemeenschap die weinig vrije tijd hebben (zoals dokters of geschoolde productie-arbeiders) kunnen conventioneel geld omwisselen in lokaal geld dat steuntrekkenden verdiend hebben. Steuntrekkenden kunnen dan inkomsten declareren en proportionele vermindering van voordelen accepteren. Hun "sponsors" kunnen dan het lokale geld spenderen in de gemeenschap en aldus het systeem versterken.

 2. Gebruik alle faciliteiten van het multiLETS Register om enkel-steuntrekkers systemen op te zetten waarbij de eenheid van uitwisseling niet gelinkt is aan het pond sterling (maar bvb. uren) zodat de aspecten van gemeenschap en zelfhulp benadrukt worden. We zouden ook het "bundelen" van steuntrekkers moeten onderzoeken.

 3. Zet fondsen op om de steuntrekkers te verdedigen met een reeks beroepen in de rechtbank. Aldus wordt de bereidheid van de gemeenschap gedemonstreerd om obstructieve tactieken van het lokale werklozenkantoor uit te dagen.

Gehandicapten Ondersteuning

Gehandicapten wordt geadviseerd weg te blijven uit het systeem omdat enige "activiteit" geïnterpreteerd kan worden als werkbekwaam zijn. Systemen voor "enkel gehandicapten" hebben het potentieel hier hulp te bieden en deze kunnen gemakkelijk beheerd worden met de nieuwe multiLETS software.


Vertaling

 1. "Standard disregard", "Higher disregard"
 2. "Busines Start-up Scheme"

Landsman Community Services Ltd Paper No.4.3 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""