Het LETSysteem Ontwerp Handboek

4.0 Het LETSysteem - Wettelijke Kwesties in de U.K.

Samenvatting

 • Het LETSysteem is zo ontworpen dat het voldoet aan de verschillende vereisten van de wetgeving.

 • Alle fiscale voorschriften zijn van toepassing, zowel tot ons voordeel als tot ons nadeel. Winsten van bedrijven, handel of beroepen zijn belastbaar. Anders ligt het bij uitwisselingen van sociale aard. Daar is belasting niet van toepassing. Zolang de wetgeving niet veranderd moeten de belastingen in pond sterling betaald worden.

 • De gevolgen voor de Sociale Zekerheid zijn verwarrend en onderhevig aan verschillende interpretaties door lokale uitkeringskantoren. Verschillende strategieën worden gepresenteerd in Sectie 4.3.

 • De kwaliteit van enige gedane werkzaamheden gedaan met behulp van het systeem, en de verzekeringsvraagstukken die ontstaan, zijn de verantwoordelijkheid van de partijen in de transactie, en niemand anders. Net zoals bij de belastingen gelden hier de normale wetgeving en praktijken.

 • Het is onduidelijk wat de mate waarin de Wet op Gegevensbescherming1 van toepassing is, maar eenvoudige voorzorgsmaatregelen van het Register zijn waarschijnlijk meer dan voldoende.

Inleiding

Het LETSysteem is zo ontworpen dat het gemakkelijk door overheid en particulieren begrepen kan worden. Dit wordt onderstreept in de definitie van het LETSysteem (Sectie 1.2). De hier beschreven juridische kwesties zijn van toepassing op systemen volgens deze definitie. Andere gemeenschapsmunten, volgens de manier waarop ze worden opgezet en beheerd, kunnen andere juridische implicaties hebben en zij zullen afzonderlijk moeten worden beschouwd.

Wanneer we juridische kwesties bediscussiëren, is het nuttig om onderscheid te maken tussen 2 types van transacties:

 • Commerciële uitwisselingen, waarbij je iets aanbiedt dat te maken heeft met je normale werk en iets levert dat duidelijk voortkomt uit een bedrijf.
 • Sociale uitwisselingen, waarbij je iets doet dat niet te maken heeft met je normale werk. Deze uitwisselingen kunnen aangeduid worden als een dienst verlenen aan een vriend.

Aangezien de nadruk ligt op het bouwen van gemeenschap en vaardigheden delen, zal veel handel vallen onder de categorie van het verlenen van "sociale gunsten". De belastingsadministratie erkent dat deze uitwisselingen buiten het belastingstelsel liggen. De dienst van de sociale zekerheid, anderzijds, lijkt geen onderscheid te maken tussen sociale en commerciële uitwisseling.

Commerciële uitwisselingen helpen het systeem te versterken en brengen alle delen van de locale economie terug tot leven. Het uitgangspunt is hier eenvoudig: belasting is waarschijnlijk van toepassing en moet betaald worden volgens de bestaande wetgeving.

Uitwisselingen die geregistreerd worden in een LETSysteem zijn geen ruilhandel. Ruilhandel opent een juridische doos van Pandora. Veel moeite kan worden voorkomen door het vermijden van de juridische analyse van ruilhandel. Het is voldoende om te zeggen dat:

 • Ruilhandel betekent dat de vrager iets teruggeeft aan de aanbieder. In het LETSysteem is dit niet zo. Het engagement zit in het lidmaatschap van het systeem, niet tot enig persoon. Bovendien kan je een engagement aangaan in het LETSysteem zonder er bij stil te staan wanneer of waar je het zal inwilligen. Dit punt moet altijd benadrukt worden.

 • LETSysteem transacties kennen een waarde toe aan de uitwisseling die wordt gemeten in pond sterling. Dit is een contract tussen twee partijen dat vrij aangegaan wordt. Dit contract mag niet onderworpen worden aan een waardering door een extern gezag. Als ik je minder wil betalen dan het "gangbaar tarief" en jij accepteert dat, dan is dat onze beslissing. We moeten niet voldoen aan enige vereisten van denkbeeldige waardering.

Theoretische Waarden

Als de monetaire waarde van een transactie niet duidelijk is, kunnen de autoriteiten een waarde in pond sterling bepalen volgens hun idee van de "gangbare koers". Bij het schatten van theoretische waarden moeten zij geen enkele aandacht besteden aan de veronderstelde waarde van de transactie.

In een LETSysteem is de monetaire waarde duidelijk en stelt dit probleem zich niet. Maar andere vormen van gemeenschapsmunten zouden bron van onderzoek kunnen gaan vormen door het ontbreken van duidelijkheid over monetaire waarde. De onderzoekers kunnen de richtlijnen van "lokale koers" (ten opzichte van het pond sterling) negeren en terugvallen op theoretische waarden. Aldus zouden we de gelegenheid verliezen eigen werk binnen de gemeenschap te waarderen en worden we terug gedwongen in de waarderingen van de nationale economie.

Omgaan met Overheidsinstellingen

Lokale ambtenaren zijn niet van gisteren. In plaats van rookgordijnen te verspreiden, is het waarschijnlijk beter met hen te communiceren met hen, en de sociale doelen van LETS te verduidelijken en uit te leggen dat vele transacties niet puur commercieel zijn.

LETS en de Beheerders

Een paar woorden over de wettelijke structuur van LETSystemen zijn op hun plaats hier. Een wettelijke vrijheid die we hebben in dit land is de vrijheid van vereniging. Samenkomen is het enige wat men moet doen om een vereniging te vormen.

Als je niets doet omtrent de wettelijke structuur dan wordt je beschouwd als een "vereniging zonder rechtspersoonlijkheid". Alle "leden" zullen dan wettelijk verantwoordelijk zijn voor enige schulden die de vereniging heeft of enige wettelijke overtredingen die zij begaat. Als Registers en systemen zichzelf organiseren volgens de aanbevelingen in Secties 1.2 en 3.1 dan duiken verscheidene wettelijke aandachtspunten op.

 • Volgens de "werkingskosten" ethiek, zijn geen serieuze schulden nodig.

 • Het Register of LETSysteem houdt geen activa aan. Bezitskwesties zullen niet meespelen.

 • Er is geen groepsverantwoordelijkheid (geen "rechtspersoon" en geen officier). Juridische inbreuken hebben betrekking op de betrokken individuen. Iedereen in een administratieve rol is volledig aansprakelijk voor het eigen werk. En rekeninghouders voor het werk dat ze doen (maar niets anders). Hun rol moet duidelijk gemaakt worden in de Rekeninghouders Overeenkomst (Sectie 1.2)

 • Er zijn geen "leden" in de conventionele betekenis, enkel "gebruikers" die aan elkaar gebonden zijn door het contract van de Rekeninghouders Overeenkomst.


Vertaling

 1. Data Protection Act

Landsman Community Services Ltd Paper No.4.0 Version No 1.3 17 August 94
Written by Michael Linton of Landsman Community Services Ltd. and Angus Soutar of Robert Soutar Ltd.
Compiled 10-01-95 by Andy Blunt and Adrian Steele of LETSgo Manchester
Sources: Translated from English in Dutch by Maarten Vandekeybus

These pages are hosted from Github pages with Gitbook. If you have any remarks or want to contribute a translation, feel free to search contact through the Github issues or make a pull request. The original source in html was transformed into the lightweight and easy-to-read markdown format.

results matching ""

  No results matching ""